Mẹo soạn thảo

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><i><p>

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Your typing habits may include hitting the return key twice when completing a paragraph. This site will accomodate your habit, and ensure the content is in keeping with the the stylistic formatting of the site's theme.
  • Your typing habits may include hitting the return key twice when completing a paragraph. This site will accomodate your habit, and ensure the content is in keeping with the the stylistic formatting of the site's theme.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><div><table><span><p><br>

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Dòng và đoạn văn bản sẽ tự động được nhận diện. Ngắt dòng <br />, bắt đầu đoạn văn bản <p> và kết thúc đoạn văn bản </p> sẽ tự động được chèn vào. Nếu đoạn văn bản không được nhận diện chỉ đơn giản cần thêm vào một vài dòng trắng.