Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Nam Thông Báo Tuyển Dụng Công...

Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Nam Thông Báo Tuyển Dụng Công...

Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2019- Thông tin chi tiết: congchuc24h.com- Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2019 là 65 chỉ tiêu (chỉ tiêu thi tuyển công chức của từng cơ quan,More địa phương có bảng tổng hợp kèm theo).- Các nội dung quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, xác định người trúng tuyển, nội dung thi, môn thi, hình thức thi, lệ phí dự phí thực hiện theo Thông báo số 297-TB/BTCTU, ngày 29/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy kèm theo.

Ngày đăng:
2019-12-03
Job Id: 
652394
Địa điểm: