Thu Nhập 6-8tr, Làm 8 Tiếng, Có đóng Bảo Hiểm ...

Thu Nhập 6-8tr, Làm 8 Tiếng, Có đóng Bảo Hiểm ...

Thu nhập 6-8tr, làm 8 tiếng, có đóng bảo hiểm

chỉ di chuyển làm việc trong kho k bị nắng mưa

KCN Tân Quang - Văn Lâm đang tuyển

Thu nhập 6-8tr, làm 8 tiếng, có đóng bảo hiểm

chỉ di chuyển làm việc trong kho k bị nắng mưa

KCN Tân Quang - Văn Lâm đang tuyển

Ngày đăng:
2019-09-17
Job Id: 
566922