tài xế

Tài xế

Chỉ vị tài xế bất cẩn mà gây ra tai nạn thảm khốc thế này

Cầu cho các nạn nhân tai qua nạn khỏi

Nam Mô A Di Đà Phật

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼
Ngày đăng:
2021-04-08
Job Id: 
1486267