nvbh

Nvbh

Điện Lạnh BEKOtuyển NVBH(PG/PB) điện lạnh tại DMX và Samnec#K/v: Thuỷ Nguyên-An Dương#TN:7-10tr.Ca xoayLhzalo: 037 3982119Điện Lạnh BEKOtuyển NVBH(PG/PB) điện lạnh tại DMX và Samnec#K/v: Thuỷ Nguyên-An Dương#TN:7-10tr.Ca xoayLhzalo: 037 3982119
Ngày đăng:
2019-11-13
Job Id: 
615678