kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng

Tuyển dụng làm việc tại Tổ Hợp Lọc Hóa Dầu Long Sơn ở Vũng Tàu.Dự án dự tính cuối năm 2019.Indirect:1. QC Manager – Quản lý kiểm tra chất lượng2. QC Engineer – Kỹ sư kiểm tra chất lượng3. QC Inspector –More Giám định viên kiểm tra chất lượng4. Tank Construction Manager – Quản lý xây dựng bể chựa5. Tank Construction Engineer – Kỹ sư xây dựng bể chứa6. Tank Construction Inspector – Giám định viên xây dựng bể chứa7. Document Controller – Quản lý/giám sát viên văn kiện và tài liệu8. Safety Manager (Senior) – Quản lý an toàn9. Safety Engineer – Kỹ sư an toàn10. Safety Inspector – Giám định viên an toàn.11. Planning Manager (Senior) – Quản lý kế hoạch cấp cao12. Planning Manager (Junior)… More

Ngày đăng:
2019-10-24
Job Id: 
581809