Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Công ty TNHH Cộng cà phê
Mô tả công việc: 

Trách nhiệm & nhiệm vụ chính
4.1 Nghiệp vụ kế toán tổng hợp
 Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp lý hợp lệ của các bút toán ghi nhận trên sổ sách chứng từ của các khối, Phòng ban, chi tiết và tổng hợp.
 Kiểm tra, soát xét, chủ động yêu cầu và hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thuế hợp lý – hợp lệ - hợp pháp.
 Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác…trên bút toán tổng hợp, nghiệp vụ khác.
 Hạch toán nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm
 Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm. Từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 Kết chuyển chi phí, lãi lỗ, lập hoặc tổng hợp các báo cáo và phân tích báo cáo KQKD, báo cáo quản trị nội bộ của công ty, các cửa hàng.
 Theo dõi và quản lý công nợ tổng hợp, giúp Công ty nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.
 Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị trực tiếp và gián tiếp.
 Lập các báo cáo tổng hợp theo quy định của Công ty.
 Kiểm tra in ấn và tổ chức lưu trữ dữ liệu, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định.
 Chấp hành nguyên tắc bảo mật.
4.2 Nghiệp vụ kế toán thuế
 Kiểm tra đối chiếu và kiểm soát kê khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài, thuế khác… của công ty.
 Kiểm tra, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT. Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.
 Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty. Tối thiểu hóa thuế phải nộp dựa trên sáng kiến, tư vấn của tư vấn thuế, kiểm toán để giảm thiểu chi phí; hỗ trợ tiến hành chiến lược, kế hoạch.
 Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng, quý, năm, báo cáo thuế TNDN và báo cáo quyết toán thuế TNCN.
 Nắm vững, hiểu rõ, khai thác và sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế để khai thác, kiểm tra, lập các báo cáo thuế.
 Cập nhật và chia sẻ kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 Kiểm tra, in ấn, lưu trữ bảng kê, tờ khai, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo tài chính theo quy định.
4.3 Nghiệp vụ kiểm soát và tổng hợp báo cáo các đơn vị
 Chịu trách nhiệm kiểm tra tính trung thực, chính xác của các số liệu báo cáo kế toán, nộp các báo cáo kế toán định kỳ hay đột xuất theo quy định hoặc khi có yêu cầu.
 Kiểm tra, đối chiếu các chi phí, số liệu trên các báo cáo của các đơn vị thành viên gửi về, xử lý kịp thời mọi nhầm lẫn, sai xót tránh tình trạng ảnh hưởng xấu đến đối tác hoặc thiệt hại cho Công ty.
 Hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ và cách xử lý hạch toán các nghiệp vụ kế toán của các kế toán cơ sở.
 Kiểm soát các thủ tục chứng từ, việc chấp hành các quy trình, quy định về quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị trực thuộc.
4.4 Thực hiện các công việc khác
 Giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của chi nhánh trong phạm vi quyền hạn được giao;
 Báo cáo kịp thời đến trưởng bộ phận hoặc ban giám đốc công ty các trường hợp khó khăn, vướng mắc nằm ngoài khả năng giải quyết của mình.
 Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc của phòng.
 Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Hoa
Điện thoại: 
0989535986
Địa chỉ Email: 
hoadt@congcaphe.com
Ngày đăng:
2019-11-08
Job Id: 
604708