KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

Kim Tín
Mô tả công việc: 

1) Tham gia đàm phán, phân tích lựa chọn nhà thầu

- Tham gia lập hồ sơ mời thầu và tổ chức công tác đấu thầu

- Tham gia thẩm định, phân tích lựa chọn nhà thầu

- Tham gia kiểm tra khối lượng theo bản vẽ thiết kế được duyệt so với bảng khối lượng nhà thầu

- Tham gia đàm phán giá với nhà thầu

- Tham gia đàm phán ký kết hợp đồng

- Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu

2) Giai đoạn thực hiện hạng mục xây dựng

a. Lập kế hoạch kiểm soát công việc xây dựng

- Lập kế hoạch kiểm soát tiến độ thực hiện hạng mục xây dựng: căn cứ tiến độ thực hiện thi công trên hợp đồng với nhà thầu và Kế hoạch thực hiện định kỳ từ Bộ phận Giám Sát XD- Phòng Xây dựng lập.

- Thu thập và kiểm tra hồ sơ nghiệm thu

- Lập kế hoạch kiểm tra theo tiến độ thi công

- Tầng suất kiểm tra/ưu tiên các hạng mục ngầm.

- Nghiệm thu và ký Biên bản nghiệm thu công ký xác nhận (không nhất thiết phải 100%) nhưng phải đảm bảo theo nguyên tắc các hạng mục che khuất, hạng mục có rủi ro cao về khối lượng – chất lượng, giai đoạn, quyết toán hoặc có sự bất thường.

b. Công tác nghiệm thu hạng mục

- Tham gia kiểm soát quá trình triển khai thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán

- Thu thập hồ sơ nghiệm thu khối lượng, giá trị được duyệt so sánh chi phí xây lắp các HMCT với tổng dự toán được duyệt.

- Kiểm tra chi tiết hồ sơ thanh toán của các hạng mục công trình để đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý, bao gồm: kiểm tra khối lượng thực hện hợp đồng so sánh với thực tế thi công, với bản vẽ thiết kế, biên bản nghiệm thu.

c. Công tác thanh toán tiến độ

- Theo dõi, kiểm soát các đề xuất thanh toán cho nhà thầu để bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công từ Phòng Xây dựng.

- Theo dõi tiến độ thanh toán thực tế và hợp đồng

- Theo dõi tình hình thực hiện ngân sách dự toán được duyệt

- Tập hợp kế hoạch thanh toán từ P. XDCB

- Kiểm soát số liệu từ ngân sách đến quyết toán công trình hoàn thành

- Lập hồ sơ đối chiếu công nợ với nhà thầu

- Kiểm tra xác nhận, tập hợp hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán

Liên hệ

Người liên hệ: 
Trang
Điện thoại: 
0834902909
Địa chỉ Email: 
trangnguyen.acc@kimtingroup.com
Ngày đăng:
2019-01-15
Job Id: 
352379